วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านยะพอ

(ยอพอเป็นชื่อของผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน)


       เดิมโรงเรียนบ้านยะพอ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านยะพอ หมู่ที่ 5 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีเนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา เริ่มก่อสร้างโดยเงินงบประมาณ 4,000 บาท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2501 มีนายสวง  เสมดี เป็นศึกษาธิการอำเภอแม่สอด  (สมัยนั้นขึ้นกับอำเภอแม่สอด)  และนายสุข กันพรม ร่วมประสานงานกับชาวบ้านยะพอ ทำการปรับปรุง จับจองและดำเนินการสร้างอาคารเรียน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง เปิดดำเนินการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 มีนายสุข กันพรม เป็นครู ทำการสอนนักเรียน 18 คน เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพียงชั้นเดียวก่อน สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประชาบาลสอนสัปดาห์ละ 25 ชั่วโมง หยุดเรียน วันเสาร์และวันอาทิตย์ ต่อมาย้ายมาขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
          ปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนบ้านยะพอมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นอาคารเรียน และสถานที่ไม่เพียงพอจึงได้ย้ายออกมาจับจองที่ป่าสงวนแห่งชาติและ ได้รับงบประมาณจากจังหวัด เป็นเงิน 9,600 บาท ให้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และเปิดเรียน วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2522
          ในปี พ.ศ. 2523 ย้ายไปสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
          พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณจัดสรรอาคารเรียนแบบ สปช. 102 ขนาด 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 545,900 บาท
          พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์แบบ 202/2526 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 200,000 บาท
          พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณจัดสรรอาคารเรียนแบบ สปช. 102/2526 ขนาด 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 722,800 บาท
          พ.ศ. 2533 นางเสงี่ยม นายอำนวย หนูอนุรักษ์ ได้บริจาคเงินสร้างเสาธง เป็นเงิน 25,000 บาท
          พ.ศ. 2537 องค์กร Medecinps Dumonde ได้ก่อสร้างซุ้มอาหารพร้อมโต๊ะอาหาร จำนวน 5 ซุ้ม เป็นเงิน 157,480 บาท สร้างห้องสุขา 1 หลัง 2 ที่นั่งพร้อมที่ปัสสาวะชายเป็นเงิน 28,725 บาท สร้างอาคารห้องพยาบาล 1 หลัง เป็นเงิน 33,795 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
          พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,639,100 บาท
          พ.ศ. 2540 ได้เข้าเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาได้รับงบประมาณให้ดำเนินการห้อง คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ห้องปฏิบัติการทางภาษาจำนวน 20 ที่นั่ง และห้องวิทยาศาสตร์
          และในปี พ.ศ. 2540 นี่เองได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
          ปัจจุบัน (พ.ศ.2555) มีนักเรียนทั้งสิ้น 482 คน ครูประจำการ 16 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านยะพอ